Regulamin korzystania ze sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta,wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin [Regulamin] określa zasady korzystania ze sklepu internetowego [Sklep] prowadzonego pod adresem URL http://www.annelo.pl, prowadzonego przez:
  1. oznaczenie przedsiębiorcy: Firma “KER” Rafał Kosznik
  2. adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul:Baildona 20e/7   40-115 Katowice
  3. numery ewidencyjne: NIP: 591-15956-21REGON: 366927064,
  4. rejestr do którego wpisany jest przedsiębiorca: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, prowadzona przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki.
 2. Warunkiem skorzystania ze Sklepu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz przestrzeganie zawartych w nim zasad. Użytkownikom zaleca się zapoznanie z treścią Regulaminu, przed podjęciem jakichkolwiek działań.
 3. Wszelkie informacje na temat Sklepu oraz wszystkich zagadnień z nim związanych można uzyskać:
  1. dzwoniąc pod numer telefonu: +48 516 510 134  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16,00
  2. drogą mailową: [email protected]
  3. wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronie URL http://www.annelo.pl.5.
 4. Informacje prezentowane na stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

§2 Zamawianie

 1. Firma “KER” Rafał Kosznik prowadzi sprzedaż produktów oferowanych w swoim sklepie za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny znajdujące się na stronie sklepu przy oferowanych produktach są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej. Ceny podawane są w złotych polskich. Nie zawierają one informacji na temat kosztów przesyłki..
 3.  Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i składania przez Klienta Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje Cenę koszty przesyłki.
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiany cen produktów nie wpływają na zmianę ceny określonej w złożonym uprzednio przez Klienta zamówieniu
 5. Produkty oferowane w Sklepie kupujący może nabyć poprzez zamówienie wybranego produktu lub produktów bezpośrednio w Sklepie, skutkujące zawarciem umowy na odległość a także obowiązkiem zapłaty za zamawiany produkt,
 6. Kupującemu dokonującemu operacji w Sklepie zaleca się rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie wszystkich przewidzianych w formularzu zamówienia  rubryk w celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości związanych z realizowanym procesem zamawiania.
 7. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
  1. kupujący składając zamówienie skutkujące obowiązkiem zapłaty może dokonać płatności w jednej z wybranych form z 3 niniejszego Regulaminu,
  2. realizacja zamówień złożonych w dni powszednie po godzinie 15, w soboty, w niedziele oraz w święta rozpoczęta zostanie następnego dnia roboczego,
  3. zwyczajowy termin realizacji zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia wydania przedmiotu zamówienia kupującemu wynosi do 3 dni roboczych,
  4. warunki realizacji zamówień opisane w niniejszym ustępie dotyczą jedynie tych realizowanych na terytorium Polski. Warunki realizacji zamówień przekraczających granice terytorialne Rzeczpospolitej Polskiej ustalane będą na drodze indywidualnego porozumienia z kupującym.

§3 Płatności

 1. Zapłata przez kupującego ceny umowy zawartej w Sklepie nastąpić może w następujących formach:
  1. płatność w postaci przelewu na rachunek bankowy firmy KER Rafał Kosznik   w Banku Millenium                                      nr rachunku:04116022020000000130535281
  2. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu www.paypal.com
  3. płatność przy odbiorze – gotówką u kuriera(pobranie)

§4 Odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne

 1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe oraz pozbawione wad fizycznych lub prawnych.
 2. Firma “KER” Rafał Kosznik jest odpowiedzialny względem kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionych za pośrednictwem Sklepu produktów [Rękojmia], do stwierdzenia których doszło w terminie do dwóch lat licząc od dnia wydania produktu kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towaru przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 3. Zgłoszenia z tytułu rękojmi należy dokonać na jeden z poniższych sposób:
  1. dzwoniąc pod numer telefonu: +48 516 510 134 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, za wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy,
  2. drogą mailową: [email protected]
 4. Wszelkie roszczenia z tytułu Rękojmi firma “KER”  Rafał Kosznik rozpatrywała będzie w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru przesyłki.
 5. W przypadku zaistnienia wady kupujący może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny
  2. odstąpienia od umowy
  3. żądać wymiany wadliwego produktu na nowy
  4. żądać naprawy produktu.
 6. Uprawnienia opisane w ust. 6 punkt 1 i 2 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania, jeżeli firma “KER” Rafał Kosznik niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności naprawi wadliwy produkt lub wymieni na nowy, pozbawiony wad. Ograniczenie wynikające ze zdania poprzedzającego nie ma zastosowania jeżeli wadliwy produkt był już wymieniany lub naprawiany chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową w wybrany przez kupującego sposób wymagałoby nadmiernych kosztów lub byłoby niemożliwe.
 7. W celu jak najszybszego rozpatrzenia zgłoszenia wadliwego produktu zaleca się precyzyjne i szczegółowe opisanie wady, w szczególności na podstawie wypełnionego wzoru formularza, stanowiącego Załącznik 2 do Regulaminu.
 8. W razie stwierdzenia, iż niezgodność produktu z umową jest skutkiem wady, do zaistnienia której doszło z przyczyn leżących po stronie kupującego, w tym z tytułu nieprawidłowej eksploatacji firma “KER”  Rafał Kosznik skontaktuje się z kupującym w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.
 9. . Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy o prawach konsumenta kupującemu będącemu konsumentem w przypadku dokonania zakupu w Sklepie internetowym przysługuje uprawnienie do odstąpienia od zawartej z firmą “KER” umowy.
 2. Odstąpienie od umowy następuje na skutek złożenia oświadczenia, przy czym zaleca się składanie oświadczenia o wzorze, który stanowi Załącznik 1 Regulaminu.
 3. Odstąpienie od umowy możne nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia w posiadanie przedmiotu umowy przez kupującego.
 4. Odstępujący od umowy zobowiązany jest zwrócić wydany mu produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy odesłać na adres firma “KER” R.Kosznik ul.Baildona 20e/7       40-115 Katowice
 5. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadku, gdy jej przedmiotem będą produkty wykonywane na indywidualne zamówienie lub ściśle związane z jego osobą.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech lub sposobu funkcjonowania.

§6 Prawa autorskie

 1. Sklep wraz z wszystkimi jego integralnymi elementami, w szczególności takimi jak: layouty, oprogramowanie lub bazy danych, jest utworem zbiorowym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego redaktorem jest firma “KER” R.Kosznik. W zakresie opisanego powyżej utworu nie mieszczą się autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczanych w Serwisie przez jego użytkowników.
 2. Zabrania się rozpowszechniania, utrwalania, zwielokrotniania, archiwizowania technikami cyfrowymi lub wprowadzania do pamięci komputera, dokonywania opracowań Sklepu, w tym wykorzystywania jego fragmentów lub elementów bez wiedzy i zgody fitmy “KER” R.Kosznik.

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie reklamacji
Zgłoszenie zwrotu towaru